Reklamační řád

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Tento reklamační řád vydává obchod Kamil Kuchyňka, Masarykova Třída 387/36, 41501 Teplice, Česká republika, IČ 74343238 (dále jen „Prodávající“), www.zlatnictvikuchynka-teplice.cz.
 2. Tento reklamační řád upravuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „NOZ“), práva spotřebitele z odpovědnosti za vady zakoupeného zboží a za vady díla spočívajícího v opravě nebo úpravě zboží nebo ve zhotovení věci na zakázku na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „Smlouva o dílo“).

 

Článek 2

Právo spotřebitele na reklamaci vadného zboží

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za vadu, kterou má zboží při jeho převzetí spotřebitelem, a za vadu, která se u tohoto zboží vyskytne ve lhůtě 24 měsíců po převzetí zboží spotřebitelem. V případě koupě má zboží vadu, nemá-li vlastnosti uvedené v ust. § 2161 NOZ. V případě Smlouvy o dílo má zboží vadu, neodpovídá-li provedení opravy, úpravy nebo zhotovení zboží ujednání obsaženému v příslušné Smlouvě o dílo.
 2. Další práva spotřebitele, která se ke zboží váží, tím nejsou dotčena.

 

Článek 3

Místo, způsob a lhůta pro uplatnění reklamace

 1. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) koupeného zboží je spotřebitel oprávněn uplatnit u Prodávajícího v místě Provozovny případně v jakékoli jiné provozovně Prodávajícího na území České republiky
 2. Reklamaci plnění ze Smlouvy o dílo uplatňuje spotřebitel pouze v provozovně, ve které bylo dílo zadáno.
 3. Při reklamaci je spotřebitel povinen předložit Prodávajícímu zboží, jež reklamuje, příslušný certifikát, který spotřebitel k zakoupenému zboží obdržel, a originál dokladu o koupi nebo Smlouvu o dílo.
 4. Spotřebitel je povinen vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté kdy ji zjistil, resp. při dostatečné péči a včasné prohlídce zjistit mohl, nejpozději však v záruční lhůtě, která činí 24 měsíců od převzetí zboží.
 5. Do záruční doby se nepočítá doba, po kterou má Prodávající zboží u sebe za účelem vyřízení reklamace, tj. doba ode dne uplatnění reklamace do dne, kdy spotřebitel byl povinen zboží po vyřízení reklamace převzít.
 6. Je-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za nové, začne běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nového zboží spotřebitelem.

 

Článek 4

Reklamační řízení

 1. Zboží k reklamaci převezme od spotřebitele pracovník pověřený Prodávajícím.
 2. O přijetí zboží k vyřízení reklamace sepíšou smluvní strany reklamační protokol, jehož jedno vyhotovení vydá Prodávající spotřebiteli. V reklamačním protokolu spotřebitel uvede, jakým způsobem spotřebitel požaduje vadu odstranit (viz. čl. 5 odst. 2 až 4).
 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 4. O datu ukončení reklamačního řízení bude spotřebitel Prodávajícím informován formou SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v reklamačním protokolu, případně emailem zaslaným na spotřebitelem uvedenou emailovou adresu.
 5. Spotřebitel je povinen převzít si zboží po vyřízení reklamace nejpozději ve lhůtě 30 dnů, nedohodne-li se s Prodávajícím jinak.

 

Článek 5

Vyřízení reklamace

 1. O vadu zboží nejde v případě běžného opotřebení zboží způsobeného obvyklým používáním ani v případě poškození zboží způsobeného spotřebitelem, např. mechanickým působením na zboží (např. náraz, úder, přetržení, zlomení, odštípnutí atd.), chemickým působením na zboží atd. Právo z vadného plnění spotřebiteli rovněž nenáleží, věděl-li před převzetím koupeného zboží o jeho vadě.
 2. Reklamace vady zakoupeného zboží nebo zboží zhotovovaného na zakázku na základě Smlouvy o dílo může být vyřízena těmito způsoby: a)bezplatným odstraněním vady, je-li vada odstranitelná, b)výměnou vadného zboží za bezvadné, resp. výměnou vadné části zboží, je-li vadná jen jeho část, c)poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny, d)odstoupením od smlouvy a vrácením vadného zboží Prodávajícímu oproti vrácení zaplacené kupní ceny, e)odmítnutím reklamace jako neoprávněné v případě, že se nejedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá (viz. odst.1 tohoto článku) nebo v případě uplatnění vady po uplynutí lhůty 24 měsíců od převzetí zboží.
 3. Spotřebitel je oprávněn požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu vadné součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu vadné součásti, má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho vadné součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho vadnou součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 4. Reklamace vady provedené opravy nebo úpravy může být vyřízena těmito způsoby: a) bezplatným odstraněním vady provedené opravy nebo úpravy, je-li vada odstranitelná, b) poskytnutím přiměřené slevy z ceny prováděné opravy nebo úpravy, c)odmítnutím reklamace jako neoprávněné v případě, že se nejedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá, nebo v případě uplatnění vady po uplynutí lhůty 24 měsíců od převzetí opraveného/upraveného zboží.

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy při reklamaci zboží a služeb tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vždy v platném znění.
 2. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.12.2020.

V Teplicích dne 1.12.2020

Kamil Kuchyňka

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů