Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen ''VoP")

vydávané obchodem Kamil Kuchyňka, Masarykova Třída 387/36, 41501 Teplice, IČO 74343238 (dále jen "Společnost“)

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná.
 1. Kupní smlouvou se rozumí smlouva, jejímž předmětem je závazek Společnosti jako prodávajícího převést na Spotřebitele jako kupujícího vlastnické právo ke šperku a závazek Spotřebitele šperk převzít a zaplatit za něj Společnosti sjednanou kupní cenu. Kupní smlouva může být uzavřena ústně, konkludentním jednáním nebo v písemné formě.
 1. Smlouvou o dílo se rozumí smlouva o vytvoření šperku na zakázku nebo smlouva o opravě/úpravě/servisu šperku, jejímž předmětem je závazek Společnosti jako zhotovitele vytvořit pro Spotřebitele dílo-šperk a převést na něj vlastnické právo k tomuto šperku a závazek Spotřebitele zaplatit za to Společnosti dohodnutou cenu nebo závazek Společnosti provést pro Spotřebitele požadovanou opravu nebo úpravu šperku nebo jeho servis a čištění a závazek Spotřebitele šperk po provedené opravě/úpravě/servisu převzít a zaplatit Společnosti dohodnutou cenu za tyto práce. Smlouva o dílo může být uzavřena ústně, konkludentním jednáním nebo v písemné formě.
 1. Šperkem se rozumí šperky, klenoty a další zboží, které je předmětem Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dí1o.

 

Článek 2

Použité materiály a související upozornění

 1. Šperky jsou vyráběny ze zlata a drahých kovů, diamantů, drahých kamenů a přírodních perel. Všechny materiály použité pro jejich výrobu procházejí pečlivou kontrolou kvality. Veškeré šperky jsou označeny platnými Státními puncovními značkami, které dokládají, že jsou vyrobeny z materiálů, které odpovídají platným evropským normám.
 1. Při nošení šperku se u některých lidí může objevit alergická reakce na zlato a drahé kovy, která se projevuje zejména změnou barvy kůže nebo vyrážkou v okolí místa nošení. Tento jev není způsoben vadou materiálu nebo šperku a Společnost za něj nenese žádnou zodpovědnost. V případě výskytu alergie doporučujeme navštívit lékaře.
 1. Vlivem vnějších vlivů působících na šperk může dojít k tomu, že některé jeho části dočasně změní svoji původní barvu. Příčinou mohou být například čisticí prostředky, kosmetické přípravky, ale i Váš aktuální zdravotní stav či Vámi užívané léky. Ani v tomto případě se nejedná o vadu šperku a důvod k reklamaci. Pro uvedení šperku do původního stavu stačí nechat jej u Společnosti odborně vyčistit.

 

Článek 3

Správné zacházení se šperky

 1. Šperk je křehký umělecký předmět, který může být nežádoucím zacházením nevratně poškozen. S ohledem na to Vám důrazně doporučujeme dbát při jeho nošení a dalším zacházeni s ním níže uvedených pokynů.
 1. Šperk odkládejte při jakékoli náročnější domácí práci či fyzické aktivitě. Vyhnete se tak mechanickému či chemickému poškození šperku, zejména poškrábání, přetržení řetízku, uštípnutí nebo vypadnutí kamene z důvodů poškození obruby a krapen, které drží kámen na svém místě.
 1. Šperky nevystavujte působení chemických látek, čisticích prostředků a kosmetických přípravků, jako jsou např. lak či barva na vlasy. Šperkům také nesvědčí chlorovaná, slaná či silně mineralizovaná voda. Šperk chraňte také před náhlými změnami teplot.
 1. Na noc doporučujeme šperky sundat a odkládat je stranou. Zabrání se tím nechtěnému poškození šperku během spánku. Riziko hrozí zejména u jemných šperků, jako jsou náušnice, náramky,  řetízky nebo klenoty s perlami.
 1. Šperky ukládejte tak, abyste zabránili jejich kontaktu s tvrdými, drsnými a ostrými předměty včetně kontaktu mezi jednotlivými šperky samotnými. Předejdete tak jejich poškrábání či jinému  poškození. Doporučujeme je odkládat do originální krabičky, šperkovnice nebo do měkkého látkového sáčku.

 

Článek 4

Specifika některých druhů šperků

 1. Perly jsou vytvářeny ústřicemi (mořské perly) a perlorodkami (sladkovodní perly). Je proto zcela přirozené, Že obsahují různé nerovnosti, tvarové asymetrie a odlišné barevné odstíny. Tato přirozená specifika nejsou důvodem k reklamaci. Perly dlouhodobě nevystavujte světlu ani příliš nízkým či vysokým teplotám. Vyvarujte se kontaktu perel s čisticími prostředky a kosmetickými přípravky, které stejně tak jako přístroje vydávající teplo, mají negativní vliv na jejich lesk. Perlám nesvědčí ani dlouhodobější kontakt s lidským potem. Výrazně nežádoucím prostředím je bazén, sauna i  kryosauna/polárium. Pro vyčistění perel použijte pouze jemný vlhký hadřík. Šperky jsou vhodné pro děti od 3 let věku. To platí i pro dětské šperky. Předškolní děti nikdy nenechávejte se šperky bez dozoru. Obsahují malé části, které mohou být polknuty nebo vdechnuty.

 

Článek 5

Specifika úpravy nebo opravy šperku

 1. V případě požadavku na úpravy nebo opravy šperku, který je možné splnit pouze výrobou nového kusu stejného modelu, se může výsledná celková hmotnost kamenů lišit od původní hmotnosti kamenů v rozsahu +/- 1,5%. a hmotnost zlata o +/- 0,15g.

 

Článek 6

Čištění a servis

 1. Aby si šperk zachoval stále svůj původní vzhled a vlastnosti, doporučujeme nechat ho jednou ročně odborně vyčistit a zkontrolovat v kreativním ateliéru Společnosti. Naši zkušení odborníci šperk odborně vyčistí a zkontrolují, zda uchycení drahých kamenů nevykazuje žádné poškození.

 

Článek 7

Práva Spotřebitele z vad zakoupeného zboží

 1. Právo Spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má šperk při jeho převzetí Spotřebitelem, byť se projeví až později. Právo Spotřebitele založí i později vzniklá vada, pokud ji Společnost způsobila porušením své povinnosti. Odpovědnost Společnosti za vady se nevztahuje na mechanická poškození a znehodnocení šperku nevhodným zacházením, jímž se rozumí zejména zacházení v rozporu s pokyny popsanými shora v čl. 3 a 4 těchto VoP. Vadou nejsou ani jevy popsané v č1. 2 těchto VoP. V případě provedení úprav šperku mimo servisní oddělení Společnosti zaniká odpovědnost Společnosti za vady šperku.
 1. Pokud jde o vadu šperku zakoupeného na základě Kupní smlouvy, je Spotřebitel povinen reklamovat ji bez zbytečného odkladu poté kdy ji zjistil, resp. při dostatečné péči a včasné prohlídce zjistit mohl, s tím, že uplatnit práva z odpovědnosti za vady je Spotřebitel oprávněn tehdy, pokud se vada vyskytne v době 24 měsíců po převzetí šperku Spotřebitelem.
 1. Vadu šperku zhotoveného na zakázku a vadu provedené opravy a úpravy (Smlouva o dílo) je Spotřebitel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté kdy ji zjistil, resp. při dostatečné péči a včasné prohlídce zjistit mohl, nejpozději však do dvou let od převzetí šperku Spotřebitelem.
 1. Práva z odpovědnosti za vady, tj. právo na:
 • bezplatné odstranění vady, je-li vada odstranitelná, nebo
 • výměnu vadného zboží za bezvadné, resp. výměnou vadné části zboží, je-li vadná jen
 • jeho část (lze jen u Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo o zhotovení věci na zakázku),
 • poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny, nebo
 • odstoupení od smlouvy a vrácení vadného zboží Společnosti oproti vrácení zaplacené
 • ceny,

se uplatňují, zásadně u Společnosti, a to v provozovně, kde bylo zboží zakoupeno nebo dílo převzato (dále jen ,,Provozovna").

 1. K řádnému uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o nákupu/kupní smlouvu/smlouvu a uplatnit reklamaci včas.
 1. Dle zákona č. 634/1992 Sb. platí, že Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamace se považuje za vyřízenou dnem uvedeným v SMS zprávě, jíž Společnost oznámí Spotřebiteli ukončení reklamačního řízení, i když si Spotřebitel zboží v uvedený termín nevyzvedne.
 1. V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, jako na subjekt oprávněný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. email: adr@coi.cz; Www. adr.coi.cz.
 1. Další postup při uplatnění práv z odpovědností za vady, jakož i práva Spotřebitele s tím související jsou upraveny v Reklamačním řádu Společnosti, který je dostupný v Provozovně Společnosti, v sídle Společnosti a na www.zlatnictvikuchynka-teplice.cz.

 

Článek 8

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje Spotřebitele získané v rámci uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo, v souvislosti s nimi či poskytnuté Společnosti jinak, bude Společnost zpracovávat v souladu s nařízením EU č. 2016/679. Další informace o právech Spotřebitele, jakožto subjektu údajů a informace o účelu, způsobu, rozsahu a lhůtách zpracování jsou k dispozici na www.zlatnictvikuchynka-teplice.cz.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy Kupní smlouvou a/nebo Smlouvou o dílo a/nebo těmito VoP neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky zejména zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění. Tyto VoP nabývají účinnosti dne 0l.12.2020.
Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů